Tävlingsförbudet hävs

Nyligen kom VU-beslutet om att häva det tidigare generella tävlingsförbudet och även tillåta arrangörer att ha publik på sina arrangemang förutsatt att arrangemanget lyder under pandemilagstiftningen och den då striktare uppföljningen som FHM anger.

I korthet innebär detta för arrangörer att:

 • All idrottsverksamhet som faller under pandemilagstiftningen ska följas.
 • Tidigare framtagen blankett för ansökan om undantag från tävlingsförbudet gäller inte längre och ni planerar för ert arrangemang enligt normal rutin.
 • Vidta fortfarande smittskyddsåtgärder på samtliga arrangemang.
 • Vid match/tävling utomhus på avgränsad arena tillåts 500 åskådare om de anvisas sittplats, eller 100 åskådare utan anvisad sittplats.
 • Vid tävling/match inomhus tillåts 50 åskådare om de anvisas sittplats, eller 8 åskådare utan anvisad sittplats.
 • Gällande riktlinjer och riskanalyser för arrangemang är uppdaterade och går att läsa i denna länk>> (ny sida)

Andra länkar:
VU-beslutet>> (PDF)
Coronainformation>> (ny sida)

Ovanstående riktlinjer kräver fortfarande att vi alla tar vårt ansvar för att minska smittspridningen!

Källa: https://www.svemo.se/Nyheter/forbundsnyheter/tavlingsforbudethavs

Coronainfo 19 maj 2021

Den 14 maj beslutade regeringen att justera regler för allmänna sammankomster och offentliga tillställningar.

Idag presenterade regeringen att man beslutat om justerade regler för allmänna sammankomster och offentliga tillställningar. Detta innebär bland annat att man inför differentierade deltagartak och medger en utökad tävlingsverksamhet. Detta beslut träder i kraft den 1 juni (istället för den 17 maj).

Beslutet innebär i korthet:

 • Tävling och match, mindre cuper utomhus och inomhus tillåts för barn och ungdomar 
 • Tävling och match i mindre skala tillåts för vuxna utomhus
 • Tävling för idrotter på väg, vatten och i skog tillåts för 150 personer 
 • 500 personer tillåts för publik med anvisad plats utomhus
 • 100 personer tillåts för publik utan anvisad plats utomhus
 • 8 personer tillåts fortsatt för publik utan anvisad plats inomhus
 • 50 personer tillåts för publik med anvisad plats inomhus
 • Sommarläger och kollo för barn och ungdomar tillåts

Folkhälsomyndighetens föreskrifter kommer att förtydligas och vi återkommer med mer information.

———- 

Den 18 maj hölls ett RF/SF möte angående de förväntade ändringarna från och med 1 juni. Vid mötet saknades fortfarande viss detaljinformation som kan påverka Svemos verksamhet.  Som vanlig bygger alla ändringar och texter i första hand på lagidrotternas förutsättningar och vi måste då åter göra en tolkning, i brist på exakt information.

Vi har idag kunnat köra flera av våra arrangemang därför att vi inte finns på allmän plats och inte är offentlig tillställning. Därmed hamnar vi utanför pandemilagstiftningen, i dom delarna.

För oss får de nuvarande beskeden att arrangörerna måste göra ett ”vägval”, med eller utan publik:

 1. Om en arrangör vill släppa in publik så blir arrangemanget, med dessa nu gällande regler, en offentlig tillställning och faller därmed under pandemilagstiftningen. Det innebära 100 eller 500 personer i publik beroende om det finns anvisad sittplats. Samtidigt tolkar vi det som om antalet utövare/förare då ska begränsas till max 150 personer på tävlingsområdet samtidigt. Funktionärer räknas inte som publik och inte som deltagare. Om arrangören väljer detta spår, offentlig tillställning, kan det förekomma regionala regler som begränsar ytterligare, då detta är en del av pandemilagstiftningen som säger att regionerna får införa hårdare begränsningar. Detta måste då kollas regionalt.
 2. Om arrangören väljer att inte släppa in publik så gäller rekommendationerna på samma sätt som tidigare. Antalet utövare/förare har då ingen övre gräns. Vi tror dock att även dessa regler, inklusive tävling för vuxna, kommer att lättas upp fram till sommaren.

Våra ”Corona-protokoll/regleringar ska fortsatt följas.

Tumregel:

Med publik = offentlig tillställning = pandemilagstiftningen gäller hela evenemanget!

Utan publik = inte offentlig tillställning = Svemos egna riktlinjer gäller, som tidigare!

Källa: Svemo

Beskrivning av Svemos generella tävlingsförbud

Nedan följer ett informationsbrev från Per Westling, Svemo där läget just nu förklaras.. det är av väsentlig betydelse att du som läsare utgår från att det är JUST NU som det förhåller sig på detta viset och redan imorgon kan det vara förändrat.

Tävlingsverksamhet / Svemo 8 april 2021. Uppdatering 2021-04-07

All idrottsverksamhet som faller under pandemilagstiftningen är förbjuden.
FHM har tillsammans med RF utfärdat rekommendationer för all idrott som ska förhindra smittspridning av Covid 19.
Rekommendationerna för all idrott tar sin utgångspunkt i att smittspridning sker där idrottsaktiviteten innebär nära fysisk kontakt mellan utövarna. På arenan i omklädningsrum, toaletter, matservering, och annat. De rekommendationerna ”träffar” då den absoluta majoriteten av idrottsaktiviteterna i Sverige. Men inte alla! Ett antal idrotter kan genomföras utan risk för smittspridning, dessa idrotter drabbas då negativt av den allmänna rekommendationen.

Idag råder alltså en allmän rekommendation om att inte genomföra tävlingsverksamhet. Undantaget är idrottsutövande som sker på Elitnivå där utövaren har idrottandet som huvudinkomstkälla. (Som alla, med tillgång till radio och TV, vet så pågår det full idrotts/tävlingsverksamhet, trots smittspridningen.)
Samtidigt finns det ingen rekommendation mot träningsverksamhet utomhus för både barn och vuxna. (Ett förhållande som självklart ifrågasätts av många eftersom en tävling generellt är betydligt mera kontrollerad och ”uppstyrd” än en träning.)
Vidare kunde man tidigt i år konstatera en ökad smittspridning bland barn och unga. Den skedde mest vid inomhusaktiviteter/lagidrotter och fick till följd att familjer och skolor drabbades. Därför beslutade man införa rekommendationen att tävlingsverksamhet för dessa grupper inte skulle ske.

Mycket kortfattat ser alltså RF:s rekommendationer idag ut som nedan:
• Yrkesmässig idrott (definitionen i sin helhet finns på RFs hemsida) får både träna och tävla och spela matcher.
• Personer födda 2002 och senare får träna, både inomhus och utomhus, men inte tävla eller spela matcher.
• Personer födda 2001 och tidigare (och som inte är yrkesmässiga) får träna, men inte tävla eller spela matcher.
Den allmänna Crona-situationen i samhället känner ni alla till. Råd och rekommendationer förändras löpande, lagar ändras, nya riktlinjer införs och datum flyttas fram. Situationen är därför mycket rörig för alla inblandade. I skrivande stund finns ett datum 3 maj 2021 fastställt då förhoppningsvis nya riktlinjer kommer för idrotten, men detta kan såklart komma att ändras. (Från början gällde 11 april)
Detta är utgångsscenariot idag 8 april 2021.
Svemos styrelse har vid ett antal möten beslutat följande:
Senhösten 2020 införde styrelsen ett generellt tävlingsförbud som gällde all tävlingsverksamhet i Svemo.
I januari beslutade Svemos styrelse att undantag från tävlingsförbudet kunde medges förutsatt att:

 • Grenarnas egna råd och riktlinjer uppdaterades och skärptes.
 • Ansökan om undantag från tävlingsförbudet gjordes skriftligt och med bifogade dokument.
 • Sektioner och grenchefer gavs mandatet att godkänna undantag eller att neka undantag. – En dialog med lokala myndigheter polis, sjulvård och smittskydd skulle genomföras och
  dessas råd skulle följas.
  Uppfylldes dessa krav kunde ett undantag från det tävlingsförbud som styrelsen infört tillåtas.
  Inom Snöskotersektionen tog man omgående till sig detta och ställde om verksamheten så att ett antal SM tävlingar kunde genomföras under början av året. Endurosektionen som även dom hade vinterverksamhet gjorde samma sak och där har ett antal tävlingar kunnat genomföras. I bägge fallen har de lokala smittskyddets och övriga lokala myndigheters råd följts och tävlingar har flyttats om det lokala smittskyddet varit tveksamma. För övriga grenar har verksamheten inte riktigt kommit igång.
  Styrelsens beslut om att tillåta viss tävlingsverksamhet baserar sig helt på att de allmänna riktlinjerna för idrott inte tar sin utgångspunkt i Svemos typer av verksamhet och att smittrisken vid våra tävlingar anses så gott som obefintlig om alla Svemos riktlinjer följs. (Här finns erfarenheter från exempelvis GGN med sina drygt 2000 deltagare där tävlingen kunde genomföras utan smitta).
  I början av våren, då smittspridningen bland barn och unga ökade tog FHM och RF beslutet att utfärda nya rekommendationer för de åldersgrupperna som därmed stängdes ner för tävling. Den rekommendationen valde Svemos styrelse att följa och beslutade då att införa tävlingsförbud för de åldersklasserna.
  Det är således dagsläget.
  Svemos har löpande dialog med RF om att Svemo tillåter vissa tävlingar. Vi är fullt transparanta mot RF med detta och har de senaste dagarna haft en daglig kontakt i olika frågor som berör styrelsens beslut. Dialogen förs mellan Svemos ordförande Håkan Leeman och Björn Eriksson (ordf RF) och på tjänstemannanivå mellan Stefan Berg (GS RF) och Lena Sahlin (jurist RF) och Svemos GS undertecknad.
  Min bedömning är att RF förstår, om än inte ställer sig bakom, Svemos beslut att tillåta viss verksamhet och man inser att de generella riktlinjerna drabbar vår verksamhet på ett mycket olyckligt sätt. Samtidigt är man naturligtvis ”besvärad” över situationen och vill göra det tydligt att RF inte ställer sig bakom besluten att tillåta undantag från riktlinjerna om tävlingsförbud.
  Från vår, Svemos, sida är vi naturligtvis frustrerade över de för vår verksamhet så märkliga riktlinjerna, men vi förstår den situation som FHM och RF sitter i, det finns inte en möjlighet att detaljreglera de enskilda idrotternas olika förutsättningar. Därav vårt önskemål, som vi nu framfört under ett års tid, att idrottsförbunden själva ska kunna utförda riktlinjer för sina egna sporter.
  Sammanfattningsvis: RF och Svemo har inte samsyn, men vi förstår varandras situation och för en löpande dialog.
  Per Westling Generalsekreterare Svemo

Källa: https://www.svemo.se/Nyheter/forbundsnyheter/beskrivningavsvemosgenerellatavlingsforbud

Vad gäller för träningsverksamhet just nu?

Då många klubbar är i början av säsongen så spekuleras mycket gällande vad som gäller och vad man får göra, såhär säger förbundet i utdrag gällande just träningar

Rekommendationer och riktlinjer från Svemo gällande corona-utbrottet

Coronautbrottet har dessvärre medfört stora påfrestningar för samhället och inte minst för idrottsrörelsen. Svemo följer löpande de beslut och riktlinjer som myndigheterna presenterar. Vi ser det också som viktigt att sammanställa denna och annan tillämplig information, och förmedla detta inom organisationen. Med anledning av den pågående Corona-pandemin finns det också ett antal beslut som styrelsen tagit vid sina möte.

1. Grunden/bottenplattan är styrelsens beslut. Dessa gäller all verksamhet och alla föreningar, sektioner och distrikt. 
2. Sektionerna har möjligheten att ytterligare stärka vissa delar genom att ta beslut för den egna verksamheten och/eller ge rekommendationer för den egna verksamheten. Om så sker, se denna länk till grenarnas riktlinjer och riskanalys.
3. Föreningarna kan sedan bestämma (så länge de följer 1 och 2 ovan och myndigheters rekommendationer) ta beslut om den egna verksamheten. T.ex. Vem ska få träna? Hur många ska vara på plats? Hur genomför vi verksamheten? etc.

Uppmaningar och råd från förbundet kring träningsverksamhet:

Träningsverksamhet ska fortsätta bedrivas med följande uppmaningar.

 • Arrangera träningar i första hand för dom som bor i banans närområde. Träna på närmaste bana och res inte långväga.
 • Ha extra stort fokus på att arrangera trygga träningar för att undvika skaderisker. 
 • Arrangera träningar så att smittspridning minimeras. Begränsa tillgången till gemensamma utrymmen inomhus och håll dessa rena.

 Vår rekommendation till alla arrangörer (oavsett storlek på sammankomst/aktivitet) är att:

 • Ge information i förväg om att personer med symtom på luftvägsinfektion inte ska komma till arrangemanget.
 • Det behöver finnas goda möjligheter att hålla en bra handhygien, antingen handtvätt med tvål och rinnande vatten eller, om det inte går, tillgång till handsprit. Detta är särskilt viktigt i toalettområden och på matställen.
 • Sprid information om allmänna hygienråd, exempelvis genom affischer och liknande.
 • Folkhälsomyndigheten rekommenderar att man ska tänka igenom om resan. Detta är särskilt angeläget om man reser till och från riskområden som exempelvis Stockholm. https://www.folkhalsomyndigheten.se/smittskydd-beredskap/utbrott/aktuella-utbrott/covid-19/skydda-dig-och-andra/om-du-planerar-att-resa/ 

Källa & texten i sin helhet: https://www.svemo.se/forbundet/Corona/