Utökade begränsningar för tävlingsverksamhet….

Vid Folkhälsomyndigheten, FHM och Riksidrottsförbundets, RF, senaste möte aviserade FHM stor oro för den allmänna smittspridningen.


I sammanhanget hade man noterat att en ökad spridning förekommer inom barn/ungdoms idrottsverksamhet, framförallt vid inomhusidrotter och lagspel. FHM var därför tydliga med att RF måste bidra till att minska detta.RF:s dialoger med idrottsförbunden i allmänhet och Svemo specifikt har inneburit att alla tävlingsverksamheter för grupperna barn, ungdom och juniorer ska ställas in i alla idrotter.

Svemos styrelse har med anledning av detta haft ett extrainsatt styrelsemöte och diskuterat hur frågan skall hanteras inom Svemo.

Svemo har sedan tidigare ett generellt tävlingsförbud men har öppnat möjligheten för arrangörer att få undantag från detta om de nya hårdare restriktionerna följs och om samtliga lokala myndigheter inklusive smittskyddet i regionen inte har invändningar. Nu kan dessa möjlighetertill undantag enbart omfatta tävlingar och klasser som vänder sig till vuxna. Tävlingar och tävlingsklasser som vänder sig till barn, junior och ungdom kommer från och med 8 mars inte att ges undantag från tävlingsförbudet och kan därmed inte arrangeras.

Alla typer av träning kan fortsatt bedrivas för alla åldrar.

Svemos sektioner har givits uppdraget att ta fram tydligare regler för varje enskild gren.

Beslutet gäller tillsvidare och kommer löpande att omprövas. Se ytterligare information i beslutsprotokollet.

Källa: https://www.svemo.se/Nyheter/forbundsnyheter/okadebegransningarforbarnochungdomstavlingar